Vedtægter for Sklerodermiforeningen

§ 1. Formål:

Foreningens formål er at virke til gavn for patienter med sygdommen Sklerodermi, samt patienter med beslægtede bindevævssygdomme.

Foreningen kan/skal:

 • Informere om sygdommen
 • Formidle kontakt mellem medlemmerne
 • Være talerør over for myndigheder og institutioner
 • Støtte forskningsprojekter om sygdommene og formidlingaf resultater fra sådanne projekter.

 

§ 2. Medlemskab:

Foreningen er en patientforening.

Som ordinære medlemmer kan kun optages patienter med de under §1 nævnte sygdomme.

Andre interesserede kan optages som støttemedlemmer.

Der betales kontingent, som hvert år fastsættes på den ordinære generalforsamling.

 

§ 3. Bestyrelse:

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på indtil 7 medlemmer, der vælges på en generalforsamling.

Samtidig vælges 1-2 suppleanter.

Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år, og kan genvælges, således at 3 vælges det ene år og 3-4 vælges forskudt det næste år.

Det bør tilstræbes, at formand og kasserer ikke er på valg det samme år.

Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmerne er til stede.

I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
Bestyrelsen konstituerer sig selv.

 

§ 4. Nedsættelse af udvalg:

Bestyrelsen kan, efter behov nedsætte udvalg og arbejdsgrupper til behandling af særlige opgaver.

 

§ 5. Forskning:

Bestyrelsen kan i det omfang økonomien i foreningen tillader det donere penge til forskning.

 

§ 6. Tegning og hæftelse:

Foreningen forpligtes ved underskrift af 2 bestyrelses-medlemmer, hvoraf den ene skal være formandens, eller kassererens.

Formanden kan meddele kassereren fuldmagt til at modtage indbetalinger og betale indgåede forpligtelser.

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser, med den af foreningen, til enhver tid tilhørende formue.

Der påhviler ikke bestyrelsesmedlemmer et økonomisk ansvar.

 

§ 7. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Den årlige ordinære generalforsamling afholdes i perioden 15. september til 15. november.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt og skal indkaldes, når mindst 10 medlemmer med angivelse af dagsorden skriftlig forlanger det.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest en måned efter begæring herom. Generalforsamlingen indkaldes med angivelse af dagsorden med mindst 4 ugers varsel for en ordinær, og mindst 2 ugers varsel for en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før datoen for generalforsamlingen.

 

§ 8. Gereralforsamlingens afvikling:

Generalforsamlingen ledes af en dirigent der vælges af de tilstedeværende medlemmer. Den ordinære generalforsamling skal omfatte følgende faste punkter:

 • bestyrelsens beretning
 • godkendelse af regnskab
 • fremlæggelse af budget
 • fastsættelse af kontingent
 • valg af bestyrelsesmedlemmer
 • valg af suppleantvalg af revisor
 • indkomne forslag
 • eventuelt

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer og støttemedlemmer.

Beslutningen på generalforsamlingen sker ved simpel flertal.
Afstemninger sker skriftligt, såfremt blot eet tilstedeværende medlem ønsker det.

Medlemmer, der ikke ser sig i stand til at være til stede ved generalforsamlingen, kan afgive brevstemme om dagsordenspunkter, der er til afstemning.

Brevstemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 2 dage før datoen for generalforsamlingen.

 

§ 9. Regnskab og Revision:

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Regnskabet skal før den ordinære generalforsamling være revideret af revisor.

Revisor vælges blandt foreningens medlemmer for et år ad gangen.

 

§ 10. Foreningens formue:

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

 

§ 11. Modtagelse af midler:

Udover medlemskontingenter kan foreningen modtage tilskud fra offentlige institutioner, private fonde m.v.

Foreningen kan ligeledes modtage testamenterede gaver.

 

§ 12. Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske skriftligt med mindst 30 dages varsel.

 

§ 13. Eksklusion:

Et medlem kan ekskluderes af foreningen, såfremt medlemmet modarbejder foreningens formål, eller såfremt medlemmet er i restance for kontingentbetaling.

Bestyrelsen træffer beslutning om eksklusion, i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

§ 14. Vedtægtsændringer:

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 15. Opløsning af foreningen:

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamliger, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

 

§ 16. Foreningens midler ved opløsning:

Ved opløsning af foreningen, skal foreningens formue tilfalde en institution eller en aktivitet, der er forenelig med foreningens formål.
Konkret beslutning herom træffes ved den generalforsamling, hvor foreningen opløses. Beslutningen om anbringelse af foreningens formue skal effektueres senest 10 dage efter foreningens opløsning.

 

Ovenstående vedtægter er godkendt på generalforsamlingen, Fredericia d. 7. november, 2015.